14 Ekim 2013 Pazartesi

1. Marka korumasına yönelik ilk uluslararası anlaşma 1891 tarihli MADRİD SÖZLEŞMESİ'dir. 2. Marka tescili amacıyla;mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin 1957 tarihli NİCE (NİS) ANTLAŞMASI'dır. 3. 556 sayılı K.H.K m.5 de yer alan işaretler arasında SESLER yer almaz. 4. Marka hakkında tecavüz davası ihtisas mahkemesi yoksa ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ yetkilidir. 5. Marka hakkında tecavüz için 10 yıl içinde dava açılmalıdır. Devam eden tecavüzün her zaman durdurulması istenilebilir. 6. Marka K.H.K'ya göre TAKASA konu olmaz. 7. İnhisari lisans sahibi ALT LİSANS vermeye yetkili değildir. 8. Marka tescil başvurusu kabul edildiğinde RESMİ MARKA GAZETESİNDE yayınlanır. 9. Tanınmış markalar için farklı mal ve hizmet için de koruma olabilmesi için şu üç şarttan biri oluşmalıdır: - haksız yararlanma - itibari zedeleyecek durum - ayırt edici karakterleri zedeleyecek durum 10.T.P.E Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararlarına karşı 2 AY içinde dava açılabilir. 11.K.H.K'ya göre marka hakkına ilişkin yetkisiz yapılabilecek işlemlerin arasında HACİZ işlemi yer almaz. 12.Marka başvurusuna uygulanacak hukuki işlemler; Devir,İntikal,Rehin,Lisans,Marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukuki işlemler ve HACİZ. 13.çoğrafi işaret başvurusuna karşı itiraz süresi 6 AY Resmi Gazetede ilan ile başlar. 14. bir ürünüm menşei adının belirlenmesi için o ürünün; üretilmesi,işlenmesi ve diğer işlemlerinin tamamının o yöre,alan ya da bölge sınırları içerisinde yapılması gerekir. 15. Endüstriyel tasarımdan birden çok tasarımcı olması durumda,aksine bir anlaşma yoksa aralarında,yalnız birinin lisans verme hakkı yoktur.

31 Ağustos 2013 Cumartesi

Tüketici mahkemesine mi tüketici hakem heyetine mi?TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA SON DÖNEM EN SIK DUYDUĞUMUZ "KREDİ MAFRAFLARININ İADESİ" HAKKINDA:
ÖNCELİKLE PARASAL DEĞER TESPİT EDİLMELİ:
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tüketici Kuruluşları” bölümünde hukuki uyuşmazlıklara bakacak olan görevli mahkemenin Tüketici Mahkemeleri olduğu düzenlenmektedir. Ancak burada kanun koyucu ikili bir ayrım yapmaktadır. Her yıl Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınır doğrultusunda bu miktarın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunludur.
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2013'den başlayarak 1.191,52 TL
2013 Yılı için tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2012 tarihinden itibaren 1.191,52TL,
Bu halde, başvuru konusu mal/hizmetin bedeli 1.191,52.-TL ile 3.110,58 TL arasında ise bu takdirde tüketici hakem heyetine başvurulabileceği gibi tüketici mahkemelerine de başvurulabilecektir.
Eğer yapacağınız hukuki uyuşmazlığa konu malın/hizmetin değeri bu sınırların altındaysa bu durumda öncelikle tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekmektedir.

Başvurular, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.MASRAF İADESİ HAKKINDAKİ UYUŞMAZLIĞINIZ HANGİ MİKTARA GİRİYORSA BU AŞAMADAN SONRA AŞAĞIDAKİ YOLLARDAN HAKKINIZI ARAYABİLİRSİNİZ:


Söz konusu işlem için kredi kullanan tüketicinin izlemesi gereken 3 aşamalı bir yol bulunuyor.

1.) Bankaya Konut kredisi dosya masrafı iadesi istemi içeren dilekçe gönderilmesi.
Bankaya yapılan ödemelerin dekontları doğrultusunda bu dilekçe ile haksız yere ödenen masrafların iadesini talep edebiliyorsunuz. Ancak dekontlarınızın tam olmaması halinde Bankanın Genel Müdürlüğüne sözleşme ile ilgili olarak yapılan tüm masrafların belgelerini 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 76. maddesi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre istediğinizi belirten bir mail atarak temin edebilirsiniz.

-Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçe örneği..

 ............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne

Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)
Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında
Açıklamalar  :

Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.

Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.

Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;

a. Sözleşmelerini,
b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,
c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,

tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.

Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.  ..../...../2013

Ad, Soyad -İmza


2.) Tüketici Hakem Heyetine dilekçe gönderilmesi.


- Tüketici Hakem Heyetine gönderilecek dilekçe örneği..

…………………. Kaymakamlığı
Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyeti Başkanlığına
Başvuran  : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Karşı Taraf  :  ……… Bankası A.Ş 
Konu  : Dosya masrafının iadesi 
Değeri : ……… TL 

Açıklamalar :   
a. Bankanın ……………… şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.

b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.

Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 
Sonuç ve İstem :Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan …… TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 
b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 
c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. 

…… /…/2013
İsim ve İmza
Ek  : Sözleşme, 
Ödeme Planı ve ekleri sureti
Ödeme belgeleri

3.) Tüketici Mahkemesine dilekçe gönderilmesi.

- Tüketici Mahkemesine gönderilecek dilekçe örneği..

……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine
Davacı : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Davalı :  ……… Bankası A.Ş 
Konu           : Dosya masrafının iadesi 
Değeri : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)

Açıklamalar :   
a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.

b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.

Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 
Deliller  :Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.
Sonuç ve İstem  : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
Davamın KABULÜ ile; 
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 
b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 
c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../2013
İsim ve İmza
Ek  : Sözleşme, 
Ödeme Planı ve ekleri sureti
Ödeme belgeleri